Određivanje azota u vodi koji se pojavljuje u obliku amonijaka, nitrata ili nitrita, ima veliki higijenski značaj, jer se ova jedinjenja stvaraju raspadanjem organskih materija (proteina, uree i dr.) pod uticajem hemijskih reakcija ili pod dejstvom bakterija.

Nitrati su soli azotne kiseline i predstavljaju krajnji produkt oksidacije azotnih jedinjenja. Njihovo prisustvo u većim količinama može da izazove kod beba methemoglobinemiju. Makslimalna dozvoljena koncentracija (MDK) za nitrate, izražena preko azota je 10 mg/L vode.

Nitriti se prirodno pojavljuju kao deo azotnog ciklusa. Nitritni jon je vrlo nepostojan i u aerobnoj zoni pod uticajem kiseonika oksidiše do nitrata, a uz pomoć bakterija Nitrobacter. Koriste se u industriji kao aditivi hrani, posebno u mesu i siru. Koriste se kao đubrivo i oksidacioni agens u hemijskoj industriji. Nitriti u vodi mogu takođe da budu dokaz svežeg fekalnog zagađenja. Maksimalna dozvoljena koncentracija (MDK) za nitrite izražena preko azota je 0.005 mg/L vode.

Nitrati su delimično nađeni u zemljištu i odatle su rašireni u životnoj sredini od hrane do atmosfere i vode. Više koncentracije se očekuju tamo gde se koriste đubriva, pri truljenju životinjskih i biljnih ostataka, u otpadnim vodama iz deponija mulja i smeća i u industrijskom otpadu. Nitrati su uvek u višim koncentracijama od nitrita. Viši nivo nitrata je nađen u podzemnoj vodi čak do 20 mg/L, ali mnogo više vrednosti su nađene u plitkim vodotocima, zagađenim naseljima (otpadne vode) i/ili usled ekcesne upotrebe đubriva. U površinskim vodama, iskorišćenje nitrata kao đubriva od strane biljaka nastoji da smanji značajno koncentraciju nitrata, ostavljajući problem u podzemnim vodama.

Oprema za filtraciju vode koja sadrži Nitrate lako se konfiguriše sa jonoizmenjivačkim kolonama koje imaju posebnu ispunu. Uređaji izgledaju slično kao omekšivači vode, razlika je u hemijskom procesu koji se odvija unutar jonoizmenjivačke kolone.

Scroll to Top