OMEKŠAVANJE VODE

kabinetski-omeksivac-juniorVoda stalno kruži u prirodi. Jedan deo površinskih voda ispari, pa se u vidu padavina vraća. Zbog prirodnog sadržaja ugljen dioksida u atmosferi padavine postaju slabo kisele, a samim tim i odlični rastvarači. Ovakve padavine rastvaraju materije organskog i neorganskog porekla i u dubljim slojevima zemlje. Prilikom zagrevanja i prolaska vode kroz cevovod minerali prisutni u vodi (soli kalcijuma i magnezijuma) izazivaju taloženje kamenca na zidovima cevi, a time i smanjenje poprečnog preseka, zakrčenje cevovoda, i smanjenje prenosa toplote. Ova pojava je posebno štetna kod kotlova, bojlera, mašina za pranje, ovlaživača, aparata za kafu, itd.

Svaka voda ima odredjenu tvrdoću koju čine soli magnezijuma i kalcijuma rastvorene u njoj. U mnogim tehnološkim procesima ta tvrdoća vode može da stvori problem.

– u proizvodnji alkoholnih pića-dolazi do zamućenja jer se gore navedene soli ne rastvaraju u alkoholu

– u termoenergetskim procesima može doći do taloženja kamenca, tj. kalcijum karbonata na zidovima kotla i cevovodima, što smanjuje njihovu energetsku efikasnost a može dovesti i do pucanja sistema.

Za rešavanje ovog problema koriste se jonoizmenjivački filteri, tz. omekšivači. omeksivac-simplexOmekšivači su u stvari filterske kolone napunjene sa odredjenom količinom jonoizmenjivačke mase. Sama masa vezuje jone kalcijuma i magnezijuma i zamenjuje ih jonima natrijuma i pri tome dolazi do uklanjanja tvrdoće vode. Kada dodje do zasićenja jonoizmenjivačke mase vrši se regeneracija sa rastvorom kuhinjske soli (NaCl) pri čemu se masa ponovo aktivira i osposobljava za nastavak omekšavanja.

Kada dodje do zasićenja jonoizmenjivačke mase treba pristupiti procesu regeneracije koja će biti odradjena sledećim redosledom:

  1. kontraispiranje
  2. uvlačenje reagensa i regeneracija
  3. dopuna posude za so
  4. brzo ispiranje

Nakon ovih faza masa je ponovo aktivirana i spremna je za ponovno omekšavanje vode.

Tipovi omekšivača: Omekšivači mogu biti ručni i automatski.

Omeksivac DupleksKod ručnih omekšivača u pocesu regeneracije i ponovnog aktiviranja učestvuje čovek dok je kod automatskih omekšivača čoveka menja automatski ventil koji je namontiran na filtersku kolonu. Mogućnosti podešavanja automatskih filtera su sledeće:

Vremenski start regeneracije: Kontrolerom na automatskom ventilu mozemo podesiti vreme početka regeneracije.To se u glavnom koristi u slučajevima gde možemo predvideti potrošnju. U ovom slučaju uredjaj nam daje informaciju o trenutnom vremenu, brzini protoka, i količini vode u kubnim metrima koja se do tog momenta omekšala i vreme kada će početi naredna regeneracija. Sve faze regeneracije se mogu posebno podesiti.

Scroll to Top