FILTAR GRUPE

predfilterFiltar grupe su filtri sačinjeni od kućišta i mikrofiltar patrone kroz koju protiče tečnost koja se fitrira (voda, ulje…). Mikrofiltarske patrone mogu biti mehanički filtri koji mehanički zadržavaju čestice određene veličine ili mogu sadržati aktivnu ispunu koja hemijskim putem izdvaja neželjene primese iz fluida.

Mikrofiltar patrone mehaničkog tipa zaustavljaju čestice dispregovane u vodi u zavisnosti od svog poroziteta. Tako na primer, patrona poroziteta 25 µm zaustavlja sve čestice koje su većeg prečnika od 25 µm. Porozitet patrone zavisi od materijala i načina njene izrade: čelična ili polipropilenska mrežica, namotano vlakno, specijalni filtar papir, itd. U ponudi imamo patrone poroziteta 1-3 µm, 5 µm, 10 µm, 25 µm, 50 µm i 100 µm. Posebna vrsta patrona, tzv. bakteriološki mikrofiltar odstranjuje bakterije i slične mikroorganizme zahvaljujući porozitetu od svega 0,2 µm.

Patrone sa aktivnom ispunom odstranjuju određenu vrstu neželjenih primesa u zavisnosti od tipa ispune. Patrona sa aktivnim ugljem uklanja hlor, pesticide, insekticide, toksične materije. Patrona sa jakokiselom jonoizmenjivačkom ispunom smanjuje tvrdoću (omekšava) fluida. Patrona sa anjonskom jonoizmenjivačkom ispunom redukuje rastvorene nitrate. Patrona sa mix-bed ispunom vrši demineralizaciju.

Mikrofiltar patrone većeg poroziteta mogu biti perive u zavisnosti od izrade (nerđajući čelik AISI 316 ili polipropilen). Sve ostale izrađene od napotanog poliester vlakna, filtar papira ili sa jonoizmenjivačkom ispunom su za jednokranu upotrebu i posle određenog perioda upotrebe se zamenjuju novim.

Zbog ograničenog časovnog protoka tretiranog fluida i neophodnosti zamene jednokratnih patrona primena filtar sveća nije pogodna u većim industrijskim postrojenjima ili bilo gde se zahteva veliki protok. Maksimalan časovni protok u slučaju filtar sveća (dužine 25 cm) je do 2000 l/h za čelične i 1000 l/h za sve ostale patrone. Za veće protoke se koriste filtri kolonskog tipa.

Najčešća je primena mikrofiltarskih patrona koje mehaničkom filtracijom štite jonoizmenjivačke mase i reverzno osmotski modul od sitnih čestica dispregovanih u vodi, koje mogu uticati na stvaranje kanala u filtru (channeling), mehaničko zatvaranje pora onečišćenjem i blokiranjem filtra, rast mikroorganizama u filtarskoj jedinici, kao i gubitak filtracionog medijuma.

Zamena patrona je izuzetno jednostavna i brza. Kućište se rastavlja odvijanjem navrtke. Za lakše rukovanje pri tom postoji poseban ključ koji se dobija uz kućište. Patrona se vadi jednostavno i lako zamenjuje novom posle čega kućište ponovo spaje i priteže navrtka. Potrebno je samo voditi računa da je napojni vod zatvoren pre rastavljanja kućišta.

Scroll to Top