U ponudi su sistemi proizvodnje hlor dioksida od 5 ÷ 140 g/h. Maksimalni protok pri koncentraciji od 0.2 ppm iznosi 700 m3/h.
Hlor dioskid se proizvodi na licu mjesta putem natrijum hlorita i hlorovodične kiseline.
Uređaj se sastoji od:
– dozirne pumpe za doziranje ClO2
– reaktora za pripremu ClO2
– usisna garnitura za usis hemikalija sa nivoprekidačima
– upravljačkog displeja za praćenje i podešavanje parametara
– komandni ormar
– posuda za ClO2
– Elektromegnetni ventil
– troputi ventil

U potrazi za alternativom hloru, tj. natrium hiplohloridu, kao najidealnija alternativa nametnuo se hlordioskid. Od ozona i hlora, hlor dioksid je najselektivniji oksidant. Ozone i hlor mnogo lakše reaguju od hlor dioksida, ali hlor dioskid reaguje samo sa komponentama nižeg sadržaja sumpora. sekundarnim i tercijarnim aminima i drugim organskim materijama. Ovo dozvoljava korištenje mnogo manjih doza hlor dioksida kako bi se postigao mnogo stabilniji rezidual nego kod hlora ili ozona.

Prednosti hlor dioskida su:
1. pH vrijednost ne utiće na efikasnost uklanjajna bakterija, u rangu od 4 do 10
2. Hlor dioskid je mnogo efikasniji od hlora prilikom uklanjanja spora, bakterija, virusa i drugih patogenih organizama, pri istoj količini reziduala
3. Niže kontaktno vrijeme
4. Bolja rastvorljivost
5. Nije korozivan čak ni pri visokim koncentracijama, tj. manji dugoročni troškovi
6. Ne reaguje sa NH3 ili NH4+
7. Bolje razlaže jedinjenja željeza i mangana, naročito složena jedinjenja

Najčešća primjena hlor dioskida:
Sprječavanje nastanka legionele
Biofilm u cijevima štiti legionelu od većine dezinfekcijskih sredstava. Međutim, hlor dioskid uklanja taj biofilm i ubija bakterije, spore i viruse. Najčešća primjena je u hotelijerstvu gdje je ova pojava najizraženija.
Uklanjanje biofilma
Biofilm je sloj mikroorganizama koji se formiraju na površinama koje su u kontaktu sa vodom. Jedinjavanjem biofilma i patogena otežano je njihovo uklanjanje drugim dezinfekcionim sredstvima. Hlor dioksid uklanja ovaj sloj biofilma.
Ostale industrije u kojima se hlor dioskid najčešće koristi su hotelijerstvo, prehrambena industrija (pranje flaša, pranje povrća, peradi…), HVAC sistemima, bazenskoj tehnici, gradskim mrežama isl.

 

Scroll to Top